Dovolená a ubytování v ČR Holidays and accommodation in Czech rep.
www.neosort.cz

Vybavte se na svou dovolenou. Outdorové vybavení najdete na www.neosort.cz

www.centrumturistiky.cz

Navštivte náš partnerský portál www.centrumturistiky.cz

Obchodní podmínky

Objednáním propagace na portálu czechiatour.eu vyjadřuje objednatel souhlas s následujícími obchodními podmínkami.

 1. Provozovatelem portálu czechiatour.eu je od data 1.12.2012 Bc. Petr Zelený, IČ:88171001 se sídlem Smetanova 386, 537 01 Chrudim, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chrudim.
 2. Objednatel placených služeb na základě závazného objednání E-mailem, nebo objednávkovým formulářem(dále jen odběratel) uzavírají ve smyslu § 51 s použitím § 491 občanského zákona v platném znění dohodu o zabezpečení propagace a reklamy s následujícími podmínkami:
  1. Povinnosti dodavatele:
   objednání prezentace e-mailem či odesláním objednávkového formuláře je pokládáno jako uzavření této dohody. Uzavřením se dodavatel zavazuje zabezpečit pro odběratele propagaci a reklamu následujícím způsobem: Reklamou na internetovém serveru www.czechiatour.eu a to na dobu jednoho roku ode dne zprovoznění prezentace, případně realizací jiných služeb dle oboustranné dohody.
  2. Povinnosti odběratele:
   objednáním prezentace se odběratel zavazuje poskytnout dodavateli podklady a součinnost pro řádné zabezpečení závazků vyplývajících pro něj z této dohody. Za uvedené služby se odběratel zavazuje uhradit dodavateli částku ve stanovené výši a to jednorázově na základě faktury. Celková částka bude uhrazena na konto dodavatele dle splatnosti zaslané faktury. V uvedené částce jsou zahrnuty náklady za prezentování reklamy na výše uvedeném serveru. Žádné další poplatky po dobu celého sjednaného období nejsou požadovány.
  3. Platnost dohody:
   Tato dohoda nabývá platnosti v den potvrzení závazné objednávky dodavatelem. Tuto dohodu lze vypovědět pouze z důvodů neplnění závazků touto dohodou stanovených. V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy může tuto smlouvu vypovědět osoba, která závazně produkt objednala nebo člen příslušné smluvní strany, který byl touto osobou pověřený a poté náleží odběrateli náhrada uhrazených prostředků. Dohoda končí uplynutím doby 1 roku od zveřejnění prezentace, prodloužení smlouvy na další období je možné pouze se souhlasem obou smluvních stran.
 3. V případě základních zápisů zdarma si provozovatel vyhrazuje právo na smazání bezplatného záznamu bez udání důvodu. Dále může provozovatel umístit do základního zápisu odkazy na jiná zařízení, nebo služby.
 4. Veškeré ceny nabízených služeb se řídí platným ceníkem.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2012

© 2013, Katalog ubytování v ČR - všechna práva vyhrazena. info@czechiatour.eu http://www.czechiatour.eu